Прием след завършен VII клас

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2020 – 2021 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

27.05 – 29.05.2020 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 08.06.2020 г. вкл.

3

Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Чужд език (по желание на ученика)
15.06.2020 г., 09:00 часа
17.06.2020 г., 09:00 часа
4

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Спорт
22.06.2020 г.
23.06.2020 г.
24 – 25.06.2020 г., вкл.
5Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.до 26.06.2020 г., вкл.
6Обявяване на резултатите от НВОдо 29.06.2020 г.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2020 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

03.07 – 07.07.2020 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 13.07.2020 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 до 16.07.2020 г.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07.2020 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2020 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2020 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 – 27.07.2020 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2020 г.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2020 г.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

03.08.2020 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2020 г. вкл.

На основание чл. 57, ал. 8 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование класираните ученици на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература и на олимпиадата по математика получават от МОН  удостоверения с максимален резултат от 100 точки и имат право да участват в класирането след завършено основно образование с този резултат вместо резултата от съответното национално външно оценяване.

Първо класиране е обявено, проверка може да се извърши в сайта priem.mon.bg като се изпише входящ номер и кода от служебната бележка. Записването ще е възможно до 16.07.2020 г. в училището, където е приет ученикът (за участие във второ класиране се подава заявление в училището, където ученикът е приет на първо класиране. Ако не е приет на първо класиране автоматично участва във второ класиране.) При записването представете оригинал на служебна бележка с оценки или на място за явяване на НВО, оригинал на свидетелство за завършено образование и за професионалните специалности – оригинал на медицинско свидетелство.Съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование:
чл. 67:

(1) Във втория етап на класиране участват учениците, които:

1. не са приети; (не подават заявление за второ класиране, участват автоматично)

2. са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление по чл. 66 (заявление за участие във втори етап на класиране).

(2) Във втория етап на класиране учениците по ал. 1, т. 2 се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание.

Чл. 72. Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по
специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Ученици, които са приети по първо желание, нямат право да подават заявление за участие във втори етап на класиране.
Чл. 59. (1) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 48, ал. 1, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.

(2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

(3) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 2 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план – български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

(4) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 3 се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой ученици в паралелка.

Чл. 60. Над утвърдения план-прием може да се приемат:

1. близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас (подава се заявление в РУО-Бургас, стая № 13; необходимо е да се носят удостоверенията за раждане за всеки близнак – копия и оригинал за сверяване);

2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 55.

Ако не се прикачи медицинско свидетелство желанието на ученика за професионална паралелка ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но е необходимо да представи медицинското свидетелство при записването. Ако не го представи при записване, то ученикът губи мястото си в класирането.

Класиране на училищата по брой ученици с отлични оценки от НВО през учебната 2019/2020 година

№ по редКласиранеРУОНас. мястоКодУчилищеБрой отлични оценки ( от 90.25 до 100 т.)
Български език и литератураМатематикаОбщ брой за училището
Над 90 т.100 т.Над 90 т.100 т.
11БУРГАСГР.БУРГАС200239ППМГ “Акад. Никола Обрешков”317224103
22БУРГАСГР.БУРГАС200241ОУ “А. Георгиев-Коджакафалията”17114131
33БУРГАСГР.БУРГАС200209ОУ”Антон Страшимиров”197126
44БУРГАСГР.БУРГАС200213ОУ ” Васил Априлов “17320
55БУРГАСГР.БУРГАС200234СУ “Св. Св.Кирил и Методий”11516
66БУРГАСГР.БУРГАС200214ОУ”Братя Миладинови”10414
77БУРГАСГР.БУРГАС200215ОУ “Елин Пелин”102112
88БУРГАСГР.БУРГАС200205ОУ “П. Р. Славейков”7512
99БУРГАСГР.БУРГАС200259ПЧОУ2719
1010БУРГАСГР.БУРГАС200207ОУ “Л. Каравелов”5217
1110БУРГАСГР.БУРГАС200206ОУ “Св. княз Борис І”527
1211БУРГАСГР.БУРГАС200210ОУ”Св.Климент Охридски”426
1311БУРГАСГР.БУРГАС200211ОУ “Георги Бенковски”426
1412БУРГАСГР.БУРГАС200229СУ “Еп. Константин Преславски”145
1513БУРГАСГР.ПОМОРИЕ200711СУ “Иван Вазов”3114
1613БУРГАСГР.БУРГАС200212ОУ “П. К. Яворов”44
1713БУРГАСС.СВЕТИ ВЛАС200606ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”314
1814БУРГАСГР.БУРГАС200231СУ “Добри Чинтулов”2113
1914БУРГАСГР.НЕСЕБЪР200608СУ “Любен Каравелов”2113
2014БУРГАСГР.БУРГАС200208ОУ “Найден Геров”2103
2114БУРГАСГР.БУРГАС200230СУ  “Димчо Дебелянов”123
2215БУРГАСГР.БУРГАС200232СУ “К. Петканов”22
2315БУРГАСС.ЧЕРНОМОРЕЦ201008ОУ “Христо Ботев”22
2415БУРГАСГР.ЦАРЕВО201305СУ “Н.Й.Вапцаров”22
2515БУРГАСГР.БУРГАС2902103НУМСИ22
2615БУРГАСГР.БУРГАС200222ОУ “Иван Вазов”112
2715БУРГАСС.РАВДА200605ОУ “Св.Св.Кирил  и  Методий”112
2816БУРГАСГР.АЙТОС200113СУ “Н. Й. Вапцаров”11
2916БУРГАСГР.БУРГАС200223ОУ “Христо Ботев” (кв. Ветрен)11
3016БУРГАСГР.БУРГАС200228СУ ” Йордан Йовков”11
3116БУРГАСГР.КАМЕНО200308СУ “Христо Ботев”11
3216БУРГАСС.РАЗБОЙНА200919ОУ ” Д-р П. Берон”11

Запознаване с проверените и оценени изпитни работи на НВО VII клас по БЕЛ и математика

Училища, в които учениците от VІІ клас могат да се запознаят с проверените си и оценени изпитни работи от Националното външно оценяване по български език и литература и по математика, както следва:

1.     По български език и литература  – в ПГМЕЕ-Бургас.

2.     По математика – в ПГЕЕ „К. Фотинов“-Бургас,

Запознаването с оценените и проверени изпитни работи да се осъществи в двете училища при спазване на следния график:

 •  Вторник, 30.06.2020 год. – от 13.30 до 17.00 часа;
 •  Сряда, 01.07. 2020 год. – от 09.30  до 13.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа;
 •  Четвъртък, 02.07.2020 год. – от 09.30  до 13.00 часа.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ и по математика става в присъствие на член на РКПОИР по БЕЛ /по математика чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

 • Индивидуалните резултати от НВО се обявяват в електронна система на страницата на МОН и достъпът до нея се осъществява едновременно с входящ номер и уникален индивидуален идентификационен код;
 • Ученикът се допуска да се запознае с изпитната си работа само при представяне на документ за самоличност и служебна бележка, в която се съдържа входящия номер и ИД кода за достъп;
 • Запознаването с изпитната работа се осъществява само в присъствието на родител/настойник на ученика;

ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

 • Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Запознаването на проверените и оценени изпитни работи се провежда  при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID 19 в страната.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно подаване на заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения.

Адресът е priem.mon.bg. Влизането е с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището.

Попълването става, като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните), избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните повече паралелки. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии, трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.

След като попълните исканите от Вас паралелки, внимателно проверете попълненото заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете, и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.

Подаването на заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“. След това не можете да правите никакви промени и не можете да подавате друго заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

            2. Подаване на заявление в училище-гнездо става, като посетите което и да е гнездо на територията на област Бургас. Всички училища в област Бургас, в които са се обучавали ученици в VII клас през учебната 2019/2020 г., ще приемат документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.  Няма ограничения за подаване на заявления на място в училищата-гнезда за ученици от други области. Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя.

Заявление можете да изтеглите от настоящия сайт и да попълните вкъщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в училището-гнездо и да го попълните там на място.

Списъкът с паралелките за област Бургас ще е изложен в училищата-гнезда на достъпно място.

На място в училищата-гнезда се подават заявления единствено за училищата от област Бургас.

За училища, които не са на територията на област Бургас, може да се кандидатства само online.

            При отиването в училище-гнездо първо ще Ви бъде направена проверка в електронната система, дали не сте въвели електронно заявление. Ако се установи, че вече имате такова, друго заявление няма да Ви бъде прието.

При условие че няма регистрирано заявление в електронната система, Вашето заявление на хартиен носител ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете – ще бъде само проверено. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в заявлението Ви има паралелки със специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналът ще Ви бъде върнат.

Следващата стъпка е заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единия. С това заявлението Ви е прието.