Приложно програмиране

Приложен програмист – код по СППОО 481030, специалност –код 481031, професионално направление „Компютърни науки“ с код 481; срок на обучение 5 (пет) години.

Ученици в ИТ Гимназия

Специалност: „Приложно програмиране“

Професия: Приложен програмист

Срок на обучение 5 години

Степен на професионална квалификация – III
Образование – средно

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език

Учениците придобиват знания и умения за:

 • Поддържане и тестване на компютърни системи и основните периферни устройства
 • Прилагане на основните видове алгоритми, структури от данни, и начини за добра организация на програмния код
 • Инсталиране, конфигуриране и администриране на приложен софтуер
 • Използване на системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения, компютърни анимации, програмни системи за сканиране и обработка на документи
 • Създаване на програмни продукти и използване на процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране
 • Администриране, поддържане и архивиране на бази от данни
 • Компютърното проектиране и програмиране
 • Създаване на информационни системи с база данни
 • Създаване на уеб базирани информационни системи
 • Създаване на информационни системи с база данни
 • Създаване на уеб сайт
 • Тестване, внедяване и настройка на разработените приложения

Професионална реализация

 Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника. Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Приложен програмист“ може да постъпва на работа на следните длъжности:

 • Оператор периферни устройства
 • Консултант, поддръжка на софтуер
 • Оператор инсталиране на софтуер
 • Техник, компютърно програмиране
 • Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер
 • Специалист, интернет поддръжка
 • Администратор, уеб сайт;
 • Техник, уеб сайт
 • Уебмастер
 • Мениджър, уеб сайт и др

 Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Приложен програмист”, могат да продължат обучението си за придобиване на квалификация по други професии/специалности от професионално направление 481 „Компютърни науки“.

 Придобилите професионална квалификация по професията „Приложен програмист” могат да продължат обучението си във висши училища; могат да завършат специализация в областта на информатиката; могат да придобият сертификати за заемане на специфични длъжности в софтуерните компании.

 При продължаване на образованието във висше училище, усвоените единици резултати от ученето или отделни резултати от ученето могат да бъдат признати като кредити във висшето образование от Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), при условия и ред, определени от съответното висше училище.

Изтеглете учебен план на специалността

програмни езици

Обща професионална подготовка:

 • Чужд език по професията –Английски
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Предприемачество
 • Икономика

Отраслова професионална подготовка:

 • Увод в програмирането
 • Програмиране
 • Увод в обектно-ориентираното програмиране
 • Увод в алгоритмите и структурите от данни
 • Обектно-ориентирано програмиране
 • Бази данни
 • Разработка на софтуер

Специфична професионална подготовка: 

По Теория на професията

 • Програмиране за вградени системи
 • Математически основи на програмирането
 • Операционни системи
 • Конкурентно програмиране
 • Функционално програмиране
 • Интернет програмиране

Учебна практика

 • Програмиране за вградени системи
 • Математически основи на програмирането
 • Операционни системи
 • Конкурентно програмиране
 • Алгоритми и структури от данни
 • Функционално програмиране
 • Интернет програмиране
 • Софтуерно инженерство
 • Производствена практика