Приложно програмиране

Приложен програмист – код по СППОО 481030, специалност –код 481031, професионално направление „Компютърни науки“ с код 481; срок на обучение 5 (пет) години.

Защо професия

“Приложен програмист”?

IT секторът е един от най-бързо развиващите се и най-перспективни отрасли, както в България, така и в световен мащаб. Професионалистите в сферата на приложното програмиране са високо ценени и имат огромни възможности за развитие в различни области и направления от ИТ сектора: разработка и поддръжка на софтуерни приложения и системи, ИТ консултантска дейност, разработка на уеб приложения, разработка на мобилни приложения, изграждане на облачни приложения, разработка на вградени приложения и Internet of Things, разработка на игри, приложения с изкуствен интелект (AI) и анализ и обработка на данни (data science), автоматизация на ИТ инфраструктура и процеси, DevOps и др.

Възможности за развитие

IT секторът предлага постоянни възможности за развитие за един приложен програмист, като израстване, трупане на знания и опит в различни бизнес сфери, с различни езици за програмиране и технологични платформи.

Свобода и гъвкавост

Професията на програмиста предлага възможност за работа от всяка точка на света и шанс за специалистите да бъдат част от международни екипи, да работят по мащабни проекти и да развиват своя потенциал.

Разнообразни направления

Секторът на информационните технологии и дигитализацията предлагат разнообразни сфери за развитие и много възможност за хора с различни интереси и насоченост.

Голямо търсене

Специалистите от IT средите са сред най-търсените и високоплатени кадри на пазара на труда, а секторът е един от най-перспектвните и бързо развиващите се.

Креативност

Креативният процес е неизменна част от приложното програмиране, а това развива и други умения като: абстрактно мислене, умение за справяне с проблеми, комуникация и работа в екип.

Удовлетвореност

Професията на програмиста дава възможност за работа в полза на обществото и с принос за развитието на технологиите и умението ни да боравим с тях. Програмистите имат висок стандарт на живот.

Предимства на нашата програма по приложно програмиране

Обучението по специалност „Приложен програмист“ следва държавния общообразователен стандарт (ДОС) и утвърдения от МОН учебен план за специалност 4810301 „Приложно програмиране“ (III степен на професионална квалификация, направление 481 – „Компютърни науки“, професия 481030 – „Приложен програмист“), в съчетание с по-ранно навлизане в програмирането и софтуерните технологии (още от 8 клас) и много практически проекти.

Специалността има за цел да подготви учениците за практическа работа по професията “приложен програмист”. По време на обученията се овладява в много голяма дълбочина практическото програмиране и разработка на софтуер със съвременни езици за програмиране, софтуерни платформи, технологии и технологични рамки.

Защо да уча приложно програмиране в “Професионална гимнзаия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов”?

В 5-годишната образователна програма по професия „Приложен програмист“ ще получите знания за основните парадигми на процедурнотофункционалното и обектно-ориентираното програмиране. Ще изучавате задълбочено структури от данни и алгоритми, релационни бази от данни и SQL, нерелационни бази данни, ORM технологии за достъп до данни, уеб технологии и уеб услуги, програмиране на вградени системи и микроконтролери, управление на хардуер, Internet of Things (IoT), операционни системи, Linux, контейнери и облачни платформи.

Учениците изучават в детайли и получават практически умения за изграждане на потребителски интерфейси (front-end), разработка на сървърен софтуер (back-end) и изграждане на цялостни приложения и системи (full stack development. В допълнение програмата включва разглеждане на блокчейн технологии, елементи от изкуствен интелект, обработка на данни и машинно обучение, както и разработка на мобилни приложения. Още преди завършване на специалността учениците добиват пълния набор от практически умения и подготовка за стартиране на работа като младши програмист (junior developer) в софтуерна фирма. Училището осигурява стажове в софтуерни и ИТ фирми за всички ученици с добра мотивация и висок успех от обучението си, които имат желание да натрупат реален работен опит в софтуерната индустрия. Кандидатствайте след 7 клас за обучение по професия „Приложно програмиране“ в частна професионална гимназия за дигитални науки „СофтУни Светлина“, за да получите качествено практическо обучение, търсена съвременна професия и кариерни възможности още в гимназиалния етап от средното си образование (8-12 клас). В нашата гимназия за програмисти, ИТ специалисти и дигитални лидери даваме реална практическа възможност да станеш програмист, да работиш и да имаш собствени доходи още докато си ученик. Инвестирай в бъдещето си, вземи професия „приложен програмист“ и се реализирай в технологичната индустрия!

Учениците придобиват знания и умения за:

 • Поддържане и тестване на компютърни системи и основните периферни устройства
 • Прилагане на основните видове алгоритми, структури от данни, и начини за добра организация на програмния код
 • Инсталиране, конфигуриране и администриране на приложен софтуер
 • Използване на системи за предпечатна подготовка, графични редактори, средства за обработка на изображения, компютърни анимации, програмни системи за сканиране и обработка на документи
 • Създаване на програмни продукти и използване на процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране
 • Администриране, поддържане и архивиране на бази от данни
 • Компютърното проектиране и програмиране
 • Създаване на информационни системи с база данни
 • Създаване на уеб базирани информационни системи
 • Създаване на информационни системи с база данни
 • Създаване на уеб сайт
 • Тестване, внедяване и настройка на разработените приложения

Професионална реализация

 Приложният програмист намира професионална реализация в предприятия, фирми и организации, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи за клиенти, които ползват компютърна техника. Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Приложен програмист“ може да постъпва на работа на следните длъжности:

 • Оператор периферни устройства
 • Консултант, поддръжка на софтуер
 • Оператор инсталиране на софтуер
 • Техник, компютърно програмиране
 • Компютърен аналитик, поддръжка на софтуер
 • Специалист, интернет поддръжка
 • Администратор, уеб сайт;
 • Техник, уеб сайт
 • Уебмастер
 • Мениджър, уеб сайт и др

 Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Приложен програмист”, могат да продължат обучението си за придобиване на квалификация по други професии/специалности от професионално направление 481 „Компютърни науки“.

 Придобилите професионална квалификация по професията „Приложен програмист” могат да продължат обучението си във висши училища; могат да завършат специализация в областта на информатиката; могат да придобият сертификати за заемане на специфични длъжности в софтуерните компании.

 При продължаване на образованието във висше училище, усвоените единици резултати от ученето или отделни резултати от ученето могат да бъдат признати като кредити във висшето образование от Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), при условия и ред, определени от съответното висше училище.

Изтеглете учебен план на специалността

програмни езици

Обща професионална подготовка:

 • Чужд език по професията –Английски
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Предприемачество
 • Икономика

Отраслова професионална подготовка:

 • Увод в програмирането
 • Програмиране
 • Увод в обектно-ориентираното програмиране
 • Увод в алгоритмите и структурите от данни
 • Обектно-ориентирано програмиране
 • Бази данни
 • Разработка на софтуер

Специфична професионална подготовка: 

По Теория на професията

 • Програмиране за вградени системи
 • Математически основи на програмирането
 • Операционни системи
 • Конкурентно програмиране
 • Функционално програмиране
 • Интернет програмиране

Учебна практика

 • Програмиране за вградени системи
 • Математически основи на програмирането
 • Операционни системи
 • Конкурентно програмиране
 • Алгоритми и структури от данни
 • Функционално програмиране
 • Интернет програмиране
 • Софтуерно инженерство
 • Производствена практика