Електронна търговия

Организатор интернет приложения – код по СППОО 482040; специалност – код 482041, направление „Приложна информатика“ с код 482; срок на обучение 5 (пет) години.

Специалност Електронна търговия

СПЕЦИАЛНОСТ: “Електронна търговия”

Професия: Организатор интернет приложения

Срок на обучение 5 години
Степен на професионална квалификация – III
Образование – средно

Прием след VІІ клас – с интензивно изучаване на английски език

 Учениците придобиват знания и умения:

 • за работа със сървърни езици за програмиране на интернет приложения;
 • за работа със специализирани среди за програмиране на интернет приложения;
 • да свързват   модули   и   компоненти   в   интернет   приложения,   работа   със специализирани библиотеки за изграждане на интернет приложения;
 • за работа с различни видове интернет приложения;
 • да оформят дизайна на интернет приложения, да избират подходящи цветови схеми и шрифтове;
 • да структурират и организират текстова информация в бази данни;
 • да създават и работят с основните заявки към база данни;
 • да работят с антивирусен софтуер и защитни стени (Firewall);
 • да работят и знаят характеристиките на протоколите за комуникация в интернет;
 • да познават основните  недостатъци  на  интернет  приложенията  и  начините  за тяхното отстраняване;
 • да умеят да публикуват приложения в интернет.

Професионална реализация

Придобилите трета степен на професионална квалификация могат да работят във фирми и организации от различни сфери с разнообразен предмет на дейност.

Организаторът на интернет приложения може да заема длъжността „Уеб дизайнер”.

Изтеглете учебен план на специалността

Програми за дизайн на Адоб

Обща професионална подготовка:

 • Чужд език по професията –Английски
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Предприемачество

Отраслова професионална подготовка

 • Обща икономическа теория
 • Право
 • Финанси
 • Статистика
 • Обща теория на счетоводната отчетност
 • Счетоводство на предприятието

Учебна практика по:

 • Бизнес комуникации
 • Приложни програми с общо предназначение
 • Обща теория на счетоводната отчетност

Специфична професионална подготовка :

 • Програмиране
 • Електронна търговия
 • Интернет и уеб технологии
 • Икономика на търговията
 • Организация и техника на търговските плащания
 • Маркетинг

Учебна практика по:

 • Интернет и уеб технологии
 • Компютърна графика
 • Бази от данни
 • Електронна търговия
 • Функционални приложни  програми
 • Комплексна учебна практика
 • Работа в учебно предприятие
 • Производствена практика