Дистанционно обучение

  Провеждането на дистанционно обучение в Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” е възможно благодарение на чл. 113 от Закона за предучилищното и училищното образование. Свържете се с нас за консултация относно провеждането на дистанционно обучение, необходимите документи и изисквания.


Учениците, които се обучават в дистанционна форма на обучение, имат достъп до учебни матерали и уроци в електронен формат в платформата Smart Student. Нашите преподаватели са винаги готови да помогнат с усвояването на учебния материал. По този начин, без да присъстват, учениците получават достъп до качествено и достъпно образование, гарантиращо успешен старт в кариерата и живота им.

 

Дистанционно обучение

Чл. 113. от ЗПУО

(1) Дистанционна форма може да се организира за обучение в класовете от V до ХІІ включително за:

  1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
  2. ученици със специални образователни потребности;
  3. ученици с изявени дарби;
  4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия.

(2) По изключение, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30 дни, дистанционна форма може да се организира за обучение и в класовете от І до ІV включително.

(3) В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на професионално образование.

(4) Обучението в дистанционна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.

(5) Обучението в дистанционна форма по ал. 4 за учениците със специални образователни потребности и за учениците с изявени дарби може да се осъществява и по индивидуален учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.

(6) Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(7) Дистанционна форма на обучение може да се организира от училище, което разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. За обучението в дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства.