Графичен дизайн

Графичен дизайнер – код по СППОО 2130701; специалност – Графичен дизайн код 213070, направление „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“ с код 213; срок на обучение 5 (пет) години.

Професия “Графичен дизайнер”, специалност “Графичен дизайн”, професионално направление „Дизайн” – една паралелка, дневна форма на обучение, с прием след завършен VІІ клас за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на английски език

Графичният дизайнер създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят, шрифт и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на книги, каталози, брошури, опаковки, реклами, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта.
Графичният дизайнер създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях, или ги трансформира от един формат в друг. Изработва печатни материали и ги подготвя за отпечатване/електронна публикация. Съставя каталози и рекламни материали, комбинирайки текст и изображения. Изгражда фирмен стил (лого, запазен знак, визитки, бланки, пликове и папки). Дизайнерът участва в разработката на цялостна концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и други.
Работното място на графичния дизайнер е оборудвано с компютърна конфигурация и редица помощни периферни устройства, като скенер, таблет (устройство за преобразуване от хартиен в електронен формат чрез рисуване със специален писец върху изображението), принтер. Дизайнерът може да работи във фирми от различни области на издателска дейност, реклама, уебдизайн, разработка на софтуер и др. Графичният дизайнер може да работи на трудов договор или като самонаето лице, което изисква от него познания в областта на предприемачеството.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Графичен дизайнер“ получават възможност за професионална реализация във фирми и организации от различни сфери и с разнообразен предмет на дейност в областта на графичния дизайн.

Успешно завършилият получава:
Диплома за средно образование
Свидетелтво за професионална квалификация “Графичен дизайнер”, трета степен

Дипломата е валидна за постъпване на работа в областта на рекламата и дизайна и за продължаване на образованието във ВУЗ.

 Учениците придобиват знания и умения:

 • за работа с графични редактори;
 • да създават дигитално съдържание, като:
 • идентичност (лога и брандиране);
 • публикации (списания, вестници и книги);
 • печатни реклами – плакати, билбордове;
 • оформление на страници и елементи за уебсайтове;
 • графични елементи, знаци;
 • опаковката на продукта;
 • визуална комуникация;
 • за работа с шрифтове;
 • за работа с фотографска и видеотехника;

Изтеглете типовия учебен план на специалността

Програми за дизайн на Адоб

Обща професионална подготовка:

 • Чужд език по професията – Английски
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Предприемачество
 • Икономика

Отраслова професионална подготовка:

 • История на изкуството
 • Компютърна графика
 • Рисуване
 • Предпечатна подготовка
 • Фотография и видеотехника

Специфична професионална подготовка:

 • Графичен дизайн
 • Шрифт
 • Илюстрация и оформяне на полиграфическите издания
 • Предпечатна подготовка
 • Фотография и видеотехника
 • Комбинаторика и цветознание
 • Рисуване

Учебна практика по:

 • Графичен дизайн
 • Web дизайн