Приложно програмиране

Приложен програмист – код по СППОО 481030, специалност –код 481031, професионално направление „Компютърни науки“ с код 481; срок на обучение 5 (пет) години.

Защо професия

“Приложен програмист”?

IT секторът е един от най-бързо развиващите се и най-перспективни отрасли, както в България, така и в световен мащаб. Професионалистите в сферата на приложното програмиране са високо ценени и имат огромни възможности за развитие в различни области и направления от ИТ сектора: разработка и поддръжка на софтуерни приложения и системи, ИТ консултантска дейност, разработка на уеб приложения, разработка на мобилни приложения, изграждане на облачни приложения, разработка на вградени приложения и Internet of Things, разработка на игри, приложения с изкуствен интелект (AI) и анализ и обработка на данни (data science), автоматизация на ИТ инфраструктура и процеси, DevOps и др.

Възможности за развитие

IT секторът предлага постоянни възможности за развитие за един приложен програмист, като израстване, трупане на знания и опит в различни бизнес сфери, с различни езици за програмиране и технологични платформи.

Свобода и гъвкавост

Професията на програмиста предлага възможност за работа от всяка точка на света и шанс за специалистите да бъдат част от международни екипи, да работят по мащабни проекти и да развиват своя потенциал.

Разнообразни направления

Секторът на информационните технологии и дигитализацията предлагат разнообразни сфери за развитие и много възможност за хора с различни интереси и насоченост.

Голямо търсене

Специалистите от IT средите са сред най-търсените и високоплатени кадри на пазара на труда, а секторът е един от най-перспектвните и бързо развиващите се.

Креативност

Креативният процес е неизменна част от приложното програмиране, а това развива и други умения като: абстрактно мислене, умение за справяне с проблеми, комуникация и работа в екип.

Удовлетвореност

Професията на програмиста дава възможност за работа в полза на обществото и с принос за развитието на технологиите и умението ни да боравим с тях. Програмистите имат висок стандарт на живот.

Предимства на нашата програма по приложно програмиране

Обучението по специалност „Приложен програмист“ следва държавния общообразователен стандарт (ДОС) и утвърдения от МОН учебен план за специалност 4810301 „Приложно програмиране“ (III степен на професионална квалификация, направление 481 – „Компютърни науки“, професия 481030 – „Приложен програмист“), в съчетание с по-ранно навлизане в програмирането и софтуерните технологии (още от 8 клас) и много практически проекти.

Специалността има за цел да подготви учениците за практическа работа по професията “приложен програмист”. По време на обученията се овладява в много голяма дълбочина практическото програмиране и разработка на софтуер със съвременни езици за програмиране, софтуерни платформи, технологии и технологични рамки.

Подробна програма на специалността
Разгледайте нашия детайлен учебен план по приложно програмиране.
Типов учебен план

Фокус на специалността

В програмата за приложни програмисти в Професионална гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” се обръща значително внимание на развиване на алгоритмичното мислене и уменията за решаване на практически задачи, редом с математическия фундамент на компютърните науки и овладяване на съвременните парадигми в програмирането (процедурно, обектно-ориентирано, функционално). Благодарение на огромния дял на практическите занимания, упражнения и проекти, учениците овладяват на практика най-търсените съвременни езици за програмиранесофтуерни технологии и инженерни подходи.

Фокус 1: Теоретично обучение
Фокус 2: Практически задачи и проекти
Фокус 3: Меки умения

Защо да уча приложно програмиране в “Професионална гимнзаия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов”?

В 5-годишната образователна програма по професия „Приложен програмист“ ще получите знания за основните парадигми на процедурнотофункционалното и обектно-ориентираното програмиране. Ще изучавате задълбочено структури от данни и алгоритми, релационни бази от данни и SQL, нерелационни бази данни, ORM технологии за достъп до данни, уеб технологии и уеб услуги, програмиране на вградени системи и микроконтролери, управление на хардуер, Internet of Things (IoT), операционни системи, Linux, контейнери и облачни платформи.

Учениците изучават в детайли и получават практически умения за изграждане на потребителски интерфейси (front-end), разработка на сървърен софтуер (back-end) и изграждане на цялостни приложения и системи (full stack development. В допълнение програмата включва разглеждане на блокчейн технологии, елементи от изкуствен интелект, обработка на данни и машинно обучение, както и разработка на мобилни приложения. Още преди завършване на специалността учениците добиват пълния набор от практически умения и подготовка за стартиране на работа като младши програмист (junior developer) в софтуерна фирма. Училището осигурява стажове в софтуерни и ИТ фирми за всички ученици с добра мотивация и висок успех от обучението си, които имат желание да натрупат реален работен опит в софтуерната индустрия. Кандидатствайте след 7 клас за обучение по професия „Приложно програмиране“ в частна професионална гимназия за дигитални науки „СофтУни Светлина“, за да получите качествено практическо обучение, търсена съвременна професия и кариерни възможности още в гимназиалния етап от средното си образование (8-12 клас). В нашата гимназия за програмисти, ИТ специалисти и дигитални лидери даваме реална практическа възможност да станеш програмист, да работиш и да имаш собствени доходи още докато си ученик. Инвестирай в бъдещето си, вземи професия „приложен програмист“ и се реализирай в технологичната индустрия!

 • Навлизане в основи на програмирането с много практика
 • Математически основи на програмирането
 • Програмиране за напреднали, работа с масиви, списъци, речници и по-сложни структури от  данни, текстообработка, потоци и файлове
 • Изучаване на най-използваните езици за програмиране от софтуерната индустрия: C#, JavaScript, Python, Java, PHP и други
 • Парадигми на процедурното, функционалното и обектно-ориентираното програмиране  Обектно-ориентирано програмиране, класове, обекти, наследяване и полиморфизъм, обектно-ориентиран дизайн
 • Структури от данни и алгоритми, списъци, дървета, графи, сортиране и търсене, рекурсия, динамично оптимиране
програмни езици
 • Бази от данни и SQL, нерелационни бази данни, ORM технологии за достъп до данни
 • Практическа разработка на софтуер, изграждане на многослойни приложения, утвърдени практики
 • Програмиране на вградени системи и микроконтролери, управление на хардуер, Internet of Things (IoT)
 • Операционни системи, Linux, конзолни команди и скриптове, контейнеризация и виртуализация
 • Конкурентно и асинхронно програмиране
 • Функционално програмиране и функционални езици
 • Интернет програмиране, интернет протоколи, сокет комуникация, уеб услуги, уеб разработка, уеб приложения
 • Софтуерно инженерство, методологии за разработка, архитектура, дизайн, имплементация, тестване и внедряване на софтуерни продукти и системи
 • Изграждане на потребителски интерфейси (front-end)
 • Изграждане на сървърен софтуер (back-end)
 • Изграждане на цялостни приложения и системи (full stack development)
 • Блокчейн технологии и децентрализирани приложения
 • Разработка на мобилни приложения