Прогресивно образование

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Моделът на прогресивно образование е създаден от Института за прогресивно образование (ИПО) и Фондация за образователна трансформация (ФОТ) на базата на иновативни педагогически методи, учебно съдържание и доказани добри световни практики. Дейностите се осъществяват с изключителната подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Три такива основни училища функционират в България, в градовете София и Варна, анонсирано е откриването и на първото прогресивно начално училище в Пловдив.

II. МОДЕЛ ЗА ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Обученията, които се осъществяват в Прогресивните училища, са само част от образователния процес, те са лицензирани от МОН, но в тях се прилагат иновативни системи за преподаване, като Монтесори, “Jump Math” и International Baccalaureate. В тях се набляга на цялостно израстване на личността във всичките ѝ аспекти – интелектуален, физически, емоционален и т.н. Дневната организация, конструкцията на образователната среда и класните стаи, комбинирането на целенасочено учене с откривателска програма, където учениците конструират знанието си и намират смисъл по собствена инициатива са в основата на мисията на прогресивното училище.

Ценностната система на преподаване и възпитание следва принципите на ненасилствено, мотивирано, цивилизовано и интелигентно отношение. Следва се естествения процес на развитие на подрастващите. Не се налага предопределения график на учебната програма, но по ненасилствен път се спазва определения хорариум от часове. На всеки ученик се гледа като на индивидуална личност. Първите български училища, създавани по време на Възраждането, са общностни. Те не са създавани от държавата. Общностите са правили училищата. Училището е общността.

Резултатът от това е по-бързо усвояване, научаване на много повече неща и по- интелигентно израстване, отколкото при стандартния подход, който следва една ритмична програма.

Моделът се базира на следните основни правила:

 •  Един учител отговаря за около 10 ученика. Този индивидуален подход подпомага взаимодействието, взаимопомощта и взаимното обучение. В стаята са обособени кътчета в различни области – науки, езици, математика и т.н. И всяко дете със собствено направен план, който се преглежда от учителите и е споделен с родителите, решава кога и къде да учи през деня, стига да изпълни плана си за седмицата. В тези кътчета има материали и информация, която покрива няколко години напред.
 •  Децата не са ограничени в рамките на съответния клас. Ако те могат да се движат по-бързо по дадена дисциплина, имат тази възможност. Така се задълбочава базата за това по-солидно изградено знание, което идва с вътрешна мотивация и може да бъде приложено на повече места. Да бъде приложено в интегративните дейности, като трансдисциплинарните изследователски проекти, които следваме по примера на International Baccalaureate. И там се получава съчетаването на знанията от различни дисциплини в нещо, което децата сами произвеждат.
 • Всички деца и учители в едно училище трябва да се познават, т.е. то не може да бъде по-голямо от 150 човека. Това е психологическата граница за близко познанство.
 • Семействата на учениците имат не по-малко влияние и дума как да се развиват училищата.

Моделът изповядва следните ценности:

 • Безусловно приемане с обич;
 • Свобода и отговорност;
 • Доверие и уважение;
 • Справедливост и честност;
 • Ненасилие, емпатия и доброта;
 • Сътрудничество и солидарност;
 • Общностност и индивидуалност;
 • Равнопоставеност и достойнство;
 • Инициативност и творчество;
 • Всяко дете може! Всеки учител може!;
 • Споразумения – не наложени правила;
 • Общностно училище – не фирма за образователни услуги. То е частно само като формална административна структура.

III. УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА ГИМНАЗИЯТА. МОДЕЛИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ

 1. УЧЕНИЦИ
 • Учениците трябва да се справят с предизвикателствата на бъдещето – да преосмислят и пресъздават обществените отношения в културен, социален, природен и икономически аспект. За тази цел са необходими универсални (мета)-компетентности, които да се прилагат в неочаквани ситуации. Трябва да могат да изграждат ефективни взаимоотношения и личностно развитие, да мислят и творят ефективно, да комуникират и водят диалог, да сътрудничат, планират и управляват изпълнението на различни дейности и проекти, да практикуват здравословен начин на живот във всички аспекти, да имат световен мироглед, да възприемат и изграждат различни култури и да са активни граждани.
 • Учениците не са подредени в йерархия по способности, нито в условия на конкурентност едни към други. Целта е всички ученици да овладеят основните задължителни компетентности като развият множество други според интересите си. Има състезание единствено със самите проблеми.
 • И учителите, и учениците управляват ученето заедно за постигане на майсторство в овладяване на компетентностите. Учениците могат да се придвижват напред по учебната програма само, ако необходимите предходни нива са вече овладени. Всеки ученик може да се движи по-бързо напред в зависимост от неговите интереси и способности.
 • Учениците учат материала по собствено желание с любознателност и целеустременост.
 • Учениците участват в извънкласни форми на обучение, в които използват материали от платформата на Кан Академия.
 1. УЧИТЕЛИ
 • Учителите са професионалисти – не изпълнители. Те участват в професионална общност. Преподавателите в ЧПГИКН „Ак. Благовест Сендов“ са лидери от технологичните фирми: „Корпорация за технологии и иновации” АД, „ИТ Академия” АД, „Пловдив Тех Парк” АД и „Орфей Клуб Уелнес” АД.
 • Преподавателите учат учениците на сътрудничество и групова интелигентност, за да се справят със сложни проблеми заедно и по този начин да бъдат конкурентноспособни за глобалните предизвикателства на XXI век.
 • Учителите се стремят винаги да разполагат с най-добрата информация и доказани световни практики. Те също се допитват до свои колеги и съмишленици, чрез иновативната платформа за споделено учене My education club (https://myeducationclub.com/bg/).
 • Учителите проектират образователния процес и планират нуждите на всеки ученик, като са в непрекъснат контакт с колегите си.
 • Преподавателите изпълняват всички формални условия за едно училище и изискванията на държавните стандарти, но само като крайна цел, тъй като те се явяват минимални.
 • Учителите оценяват компетентностите комплексно на база добавена стойност и развитие на конкретния ученик, а не на конкретната група.
 • Учителите дават обратна връзка към учениците, относно това доколко са овладяни целевите компетентности, къде има нужда от допълнителна работа и къде може да се поемат по-големи предизвикателства.
 • Учителите непрекъснато създават по-големи предизвикателства и вътрешна мотивация за учениците.
 • Учителите се стремят да постигнат баланс в цялостното развитие на личността на ученика – и социално-емоционално, и когнитивно, и физическо. Те не приемат ранната специализация на учениците и традиционното им разделяне на „математици“ и „литератори“, а вярват, че могат да станат еднакво добри в няколко области.
 • Преподавателите приемат грешките на учениците като възможност за учене,а не за упрек. Натрупаните базови знания и умения се прилагат, развиват и интегрират в изследователски проекти, които позволяват на ученика да търси отговори на основни глобални въпроси.
 1. МЕТОДИЧЕСКА ОБЩНОСТ
 1. РОДИТЕЛИ
 • Родителите участват не само в управлението и определяне на бюджета, въвлечени са в процеса на планиране. В началото на годината учениците правят план за собствените си цели – заедно с родителите и учителите. Училището е пренесено и в семейството.
 • Родителите контактуват ежедневно с учениците и учителите и заедно с тях възприемат новостите в обучението.
 • Родителите подхождат с доверие към своите деца и приемат обучението им не като досадно преодоляване на знания, а като метод за цялостното им израстване като личности.
 • Учебният процес е разчупен с излети сред природата, учене чрез преживяване, екипни и проектни дейности.

IV. ЧЛЕНСТВА И ПАРТНЬОРСТВА

 1. ЧПГИКН „Акад.   Благовест  Сендов“  членува  в   Института  за   прогресивно образование (ИПО) и осъществява периодични контакти с ръководствата на ИПО и Фондация за образователна трансформация (ФОТ).
 1. При осъществяване на извънкласни форми на обучение, ЧПГИКН „Акад. Благовест Сендов“ използва иновативни материали, вкл. платформата на Кан Академия.
 1. ЧПГИКН „Акад. Благовест Сендов“ се стреми да работи в синхрон с кодекса на екосистемата за прогресивно училище.