Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелната форма на обучение в Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” позволява на учениците да се подготвят сами по учебните предмети, изучавани в гимназията. Самостоятелното обучение изисква от гимназистите да присъстват единствено на изпитите си, които се провеждат в края на всеки учебен срок. Учениците ще имат възможност да получават консултации от учителите в гимназията при всяко възникнало затруднение. Учениците, обучаващи се самостоятелно ще получат достъп до платформата Smart Student, където ще имат достъп до учебните материали по всички изучавани предмети. Самостоятелна форма на обучение е възможна благодарение на чл. 112 от ЗПУО.

Чл. 112 от ЗПУО

Чл. 112. (1) В самостоятелна форма може да се обучават:

  1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
  2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2;
  3. ученици с изявени дарби;
  4. лица, навършили 16 години.

(2) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1.

(3) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(4) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна или вечерна форма.

(5) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма на обучение по чл. 106, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(6) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

(7) За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 в съответствие с изискванията на този закон се осъществява контрол на всеки учебен срок от експертната комисия към регионалното управление на образованието по ал. 6. В комисията задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане.