Преместване на ученик

  В Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов” знаем, че обучението е най-важно. Всеки ученик заслужава достъп до качествено образование, което много училища не могат да предложат. Поради тази причина приемът в нашето учебно заведение е отворен дори по време на учебната година. 

  Запознайте се с процедурата по преместване на ученик в Гимназия по информатика и компютърни науки “Академик Благовест Сендов”. За допълнителна информация се свържете с нас на телефон 0882 933 572 или заповядайте на място на адрес гр. Пловдив, ул. “Вълко Шопов” №14 (сградата на Пловдив Тех Парк).

Преместване на ученик

Процедура по преместване на ученик

Чл. 108. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.; изм., бр. 32 от 2019 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.):

(1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:  1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на приемащото училище;  2. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.; изм., бр. 32 от 2019 г.) до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на заявлението по т. 1; при необходимост от получаване на разрешение по чл. 106, ал. 3, чл. 107, ал. 3 и чл. 107а, ал. 4 тридневният срок започва да тече от датата на получаване на разрешението.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) До пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.; нова, бр. 72 от 2019 г.) При преместване на ученик в риск от отпадане, за когото са предприети мерки за предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, задължително информира началника на регионалното управление на образованието. Когато приемащото училище е в друга област, началникът на регионалното управление на образованието информира началника на регионалното управление на образованието, на чиято територия е училището, в което ученикът се премества.
(4) (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.; нова, бр. 72 от 2019 г.) Началникът на РУО контролира и подпомага методически директора на приемащото училище за продължаване на мерките за предотвратяване на отпадането на преместения ученик поради отсъствия по неуважителни причини.
(5) (Доп. – ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението по ал. 2 определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
(6) В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

Чл. 109. (Доп. – ДВ, бр. 32 от 2019 г.) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище. До датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище, посещава учебните занятия в училището, от което се премества.