Защо ще подготвяме специалисти по информатика и компютърни науки?

Дигиталните технологии са основен двигател за растеж в световната икономика, подхранван от идеите на висококвалифицираните ИТ специалисти.

За да може България да бъде конкурентоспособна, са необходими специалисти в областта на дигиталните иновации и технологии, които са ключов двигател за растеж.

Глад за IT специалисти има в цяла Европа. По прогноза до 2020 година липсата на кадри ще възлиза на половин милион души. Само в България този брой е над 20 000.

В същото време според очакванията на експертите след 3 години над 90% от работните места ще изискват основни цифрови умения. В момента такива притежава само един от трима европейци в активна възраст.

Според българския еврокомисар Мария Габриел страната ни е на път да се превърне в лидер за справяне с кризата.

Според Доклада на Европейската комисия за България относно Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2018 г., специалистите по информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България съставляват 2,7 % от общия брой заети лица (1 пункт по-малко от средното ниво за ЕС, което е 3,7%).[1]

В тази връзка на 16.12.2015 год. Министерският съвет на Република България (Протокол No.51.48 от 16.12.2015г.) е приел Концепция за насърчаване създаването на софтуерни специалисти.[2] Представените в Концепцията анализи за потребността от софтуерни специалисти дават основание за оценка на необходимостта от обучение на специалисти в областта на  компютърните науки.

Основните тенденции в тази насока, които са в основата на идеята за откриването на Частната професионална гимназия по информатика и компютърни науки, са следните:

  • Нуждата от хора с нови професии от информационната и комуникационната сфера, в която технологиите и информацията много бързо остарява, което налага нашето предложение за последващо редовно и задочно обучение през целия живот. Ежегодното нарастване с 20% на онлайн продажбите в света налага и България дасе включи в тази верига за нова принадена стойност, което изисква специалисти от областта на новите технологии и информатиката;
  • Необходимостта от интеррнационализация на малкия и средния бизнес в България, за да не бъде изолирана и пренебрегвана от глобалните монополисти и олигополи. За тази цел е необходимо изграждането на бизнес мрежи и електронни магазини с континентално действие, както и на нови специалисти със трайни и задълбочени знания в областта на езици, информатика, комуникационни технологии и социални мрежи;
  • Липсата на специалисти у нас в областта на глобализацията вероятно е една от причините за голямата миграция. В изследване на Световната банка за приложимост на ИКТ в европейските страни4 България е представена като сериозно изоставаща в тази област и в подготовката на специалисти за нея.

В едно скорошно изследване на Световната банка за прилагането на информационните и комуникационните технологии в европейските страни (Reaping Digital Dividends: Leveraging the Internet for Development in Europe and Central Asia)[3] се очертава много сериозно изоставане на България в областта на ИКТ, в т.ч. и в областта на подготовката на кадри и особено на кадри с висока квалификация.

Област Пловдив и Южен централен район са оценени от рейтинговата система на МОН като най-интензивно развиващи се в областта на информационните технологии, за които потребността от квалифицирани специалисти значително надхвърля капацитета на съществуващите средни и висши училища.

[1] http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/bg-desi_2018-country-profile-lang_4AA75D95-A1C8-8688-2FEE98B6EE01186C_52355.pdf

[2] http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=uQQmIzeS54ATHWY/N%2btV2Q

[3] Reaping Digital Dividends: Leveraging the Internet for Development in Europe and Central Asia

ЧПГИКН е част от ИТ хъб „Махатма Ганди“  (www.it-hub.tech) – Асоциация на дружества, обединени от идеята  да обучат хората как да използват технологиите за тяхно улеснение и удобство.

Стратегическата цел на ИТ хъба е да гарантира непрекъснато подобряване на качеството и конкурентните предимства на осъществяваното обучение и да удовлетворява нарастващата нужда от висококвалифицирани специалисти, така необходими за дигиталната трансформация на бизнеса.

ИТ Хъб „Махатма Ганди“, включва още:

Частен професионален колеж „Омега“  – Пловдив  (www.collegeomega.com), с образование по компютърни мрежи, графичен и интериорен дизайн.
Учебен център „Индийски институт по хардуерни технологии-България“  (www.iiht.bg) с франчайз за над 2300 курса по ИТ специалности от „ИИХТ“ – Бангалор, Индия.
„ИТ Академия“ АД  (www.itakademia.bg) с обучение в областта на ИКТ  и предоставяне на услуги свързани с тях.
Международно Висше училище по Информатика и Е-лидерство „Махатма Ганди“ – в процес на акредитация (www.mvuiel.bg)  за подготовка на специалисти и лидери за дигиталната трансформация на бизнеса и  Магистърски програмиИзкуствен интелект“ и „Електронно лидерство.

За автора

Оставете коментар